regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE Seihosoft Sp. z o.o. – Ul. Makuszyńskiego 4 Kraków, 31-752 NIP 6782941492 REGON 356913242 www.seihosoft.pl • Sprzedaż prowadzi Seihosoft Sp. z o.o.. • Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Seihosoft Sp. z o.o. zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu subskrypcji premium: ◦ złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego w aplikacji KEFAS SYSTEM, ◦ uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym online za pomocą systemu Przelewy24. ◦ otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24. • Przed skorzystaniem z procesu zakupu subskrypcji premium, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy . Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści. • Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24. • Seihosoft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24. • Ceny zawierają podatek VAT. • Zakupiona subskrypcja zostanie ustawiona na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24. • Warunkiem ustawienia subskrypcji premium na koncie Klienta jest dokonanie płatności Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Seihosoft Sp. z o.o. informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24. • Seihosoft Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży subskrypcji premium w każdej chwili, bez podawania przyczyn. • Seihosoft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. • Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres play@seihosoft.pl • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: ◦ dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu subskrypcji, ◦ datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji, ◦ opis przedmiotu reklamacji. • Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia. • Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej. • Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży subskrypcji. • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). • Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w aplikacji KEFAS SYSTEM. • Klub świadczy usługi sprzedaży subskrypcji premium w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. • O planowanej zmianie Regulaminu Seihosoft Sp. z o.o. poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając informacje w aplikacji w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień. • Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.seihosoft.pl oraz w aplikacji KEFAS SYSTEM.