Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO serwisu  www.seihosoft.pl

I.

Bezpieczeństwo danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień dotyczących danych osobowych definiowane jest  postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzenie  RODO)

Informacja ta kierowana jest do Państwa ponieważ w bazie danych znajdują lub mogą znajdować się Pana/Pani dane osobowe.

Administratorem serwisu www.seihosoft.pl  jest Seihosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. K. Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie  Wydział XI  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227498 , NIP 678-294-14-92   w której to bazie danych znajdują lub mogą znajdować się Pana/Pani dane osobowe.

Kontakt w celu informacji o przetwarzaniu danych osobowych

II.

W sprawie informacje o przetwarzaniu danych można kontaktować się na adres mailowy:

it@seihosoft.pl lub też pod adres : Seihosoft sp. z o.o. ul.  Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków

Użytkownik Serwisu

III.

Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna (dalej użytkownik).

Każdy użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią polityki prywatności i klauzulą informacyjną  Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią polityki prywatności i klauzulą informacyjną, akceptuje ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

IV.

Administrator umożliwia użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną: 1) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora oraz osoby trzecie i udostępnionymi przez Administratora na łamach serwisu;
2) zadawanie pytań dotyczących tematyki Serwisu przy wykorzystaniu  udostępnionych kontaktów  oraz anonimowego czatu (jeżeli jest dostępny). Korzystanie przez użytkownika z usług, o których powyżej  jest bezpłatne.

Pochodzenie danych.

V.

Dane otrzymywane są w związku z korzystaniem z funkcjonalności serwisu, rejestracją, uzupełnianiem profilu, kontaktu z Administratorem. Podane dane są niezbędne do logowania               w aplikacji, wysyłki oraz składania zamówień i realizacji płatności w przypadku udostępnienia i korzystania z funkcjonalności serwisu w tym zakresie

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

VI.

Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych
osobowych w zakresie w jakim korzystanie z serwisu nie obejmuje kontaktu z Administratorem. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku zadawania przez użytkownika pytań przy wykorzystaniu  kontaktów udostępnionych na stronach serwisu, anonimowego czatu (jeżeli jest dostępny na danym Serwisie). W przypadku, realizacji kontaktu z Administratorem należy podać adres email, na który zostanie wysłana odpowiedź na jego pytanie.

VII.

Podane dane są niezbędne do rejestracji, logowania, płatności oraz realizacji zamówień w przypadku istnienia funkcjonalności serwisu w tym zakresie. Bez podania podstawowych danych oraz akceptacji regulaminów nie jest możliwe korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu.

VIII.

Dodatkowo dane mogą być wykorzystane do prowadzenia badań i analiz obecnych i przyszłych funkcjonalności, prowadzenia statystyk, uwzględniania reklamacji oraz obsługi serwisu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mogą one być zapisywane z plików cookies, strony www serwisu.

Wymagane dane osobowe użytkownika zarejestrowanego.

IX.

Administrator przy rejestracji wymaga podania następujących danych: e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu. Każdorazowo, w zamówieniach pobierane są dane takie jak: adres, e-mail, numer telefonu. Jest to konieczne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, kontakt z użytkownikiem. Jeśli z jakiegoś powodu dane nie będą kompletne,  nie będzie możliwe zrealizowanie  kontaktu z użytkownikiem. W całym zakresie podanie danych jest dobrowolne i konieczne do korzystania z opcji użytkownika zarejestrowanego.

Uprawnienia i prawa w zakresie przetwarzanych danych

X.

Administrator gwarantuje spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia RODO. Obejmuje to prawa dostępu, edycji,  usuwania, przenoszenia danych osobowych  użytkownik ma także prawo wyrazić sprzeciw przetwarzania danych osobowych. W przypadku żądania usunięcia danych, nie będą one już wykorzystywane przez Administratora. do celów, dla których zostały zebrane. Dane zostaną usunięte w celu wywiązania się z obowiązującego prawa. 

XI.

Prawo sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez wyjątkową sytuacją.

XII.

W przypadku nieprawidłowości lub wątpliwości przysługuje użytkownikowi prawo skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego :  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Udostępnianie danych osobowych.

XIII.

Administrator może udostępniać  dane osobowe podmiotom współpracującym w zakresie poprawności funkcjonowania serwisu. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez odbiorcom poza wewnętrzną strukturą. Odbiorcami  danych osobowych mogą być: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym  powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów tym w szczególności,; podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe, pomioty świadczące usługi informatyczne i  dostawcy IT-, dostawcy przesyłek pocztowych i kurierskich i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne w tym  firmy audytorskie, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego

XIV.

Użytkownik sam wybiera dostawców, którym udostępniane są dane kontaktowe w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania serwisu.

Czas przechowywania danych osobowych.

XV.

Administrator przechowuje dane osobowe w związku z dokonaniem przez użytkownika rejestracji, zamówienia lub płatności , przez czas niezbędny do realizacji zobowiązania oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jego realizacją. Dane konta będą przechowywane do momentu usunięcia przez użytkownika. Dane pozyskane w związku z płatnościami  będą  przechowywane  przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane osobowe

XVI.

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania), uzupełniania swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem, przenoszenia danych  a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora.

XVII.

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie plików cookies.

XVIII.

Każdy użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby: a) pliki cookies były blokowane w całości lub części, lub b) każdorazowo w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie pojawiał się komunikat.

Informacje na temat zarządzania plikami cookie oraz zmiany ustawień przeglądarek internetowych można uzyskać, korzystając z poniższych linków:
1) Internet Explorer
a) informacja w języku polskim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-tomanagecookies-in-internet-explorer-9
b) informacja w języku angielskim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-tomanagecookies-in-Internet-Explorer-9
2) Mozlilla
a) informacja w języku polskim: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) informacja w języku angielskim: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
3) Google Chrome:
a) informacja w języku polskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) informacja w języku angielskim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Zakres odpowiedzialności Administratora

XIX.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejsza Polityka prywatności i Klauzula informacyjna.

XX.

Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników
korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z serwisu.

XXI.

Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu.

XXII.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
2) informacje pobrane z serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez użytkowników oraz za ich przydatność dla użytkowników;

3) niezależne i niezawinione błędy w działaniu serwisu;

4) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora,
w szczególności spowodowane siłą wyższą;

5) za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.

 

Reklamacje

XXIII.

Każdemu użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

XXIV.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: it@seihosoft.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Seihosoft sp. z o.o. ul.  Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków 3.  Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres podany przez użytkownika w reklamacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu,
sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

Postanowienia pozostałe

xxv.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez konieczności uprzedniego
powiadomienia użytkowników, zmian oprogramowania, szaty graficznej i funkcjonalności serwisu.

XXVI.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich
akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie użytkownik powinien
powstrzymać się od korzystania z serwisu.